Translate

неделя, 14 юли 2013 г.

Защо приемам изцяло кабинета "Орешарски"?

BG Текст:

Защо приемам изцяло кабинета "Орешарски"?

Аз приемам изцяло кабинета "Орешарски", защото съм убеден, че това е правилното Правителство за България. Мнението ми не се формира от политическа предубеденост, а изцяло на убеденост в професионални възможности и интереси. Няколко са основните изходни данни за оценка на Кабинета. Наложената на България ситуация е следната: България се превърна на страна-плацдарм или предмостие за защита на американските интереси. Защо мисля така? Естествено е че в момента се прави всичко по американски модел и това налага извода, че зад протестите в България стоят американските интереси на инвеститорите, който държат концесиите за злато, което изкупуват, зелената енергия и двата големи веца в страната. Създали са си модел за ограбване и източване на страната ни и би било голяма заблуда, ако си мисли някой, че американците се интересуват как живее българинът, има ли си пенсия, има ли с какво да се храни. Изцяло и като поведение и като отношение, американците гледат на нас българите, като на домашните животни, да малко по екзотични, но все пак домашни животни, които могат да се ползват за секс развлечения, за нископлатена работна ръка и като маша. Тяхната земя, сиреч нашата България, не е тяхна, а собственост на Американската държава. Те българите са роби и нямат право на собственост и мнение за съдбата си. Нямат право на собственост върху въздушното си пространство, нямат право на собственост върху бреговата си линия и т.н.. Спомнете си наглото застрояване на Южен Парк от Американците за да си направят сградата за посолството. Определено, доказателствата за такова отношение на Американците към Българите са достатъчно известни. Освен това в момента Американците правят всичко възможно за да не допуснат ново затопляне на отношенията между България и Русия, както в национално, културно, търговско, технологично и социално отношение, така и в геостратегическо. Много са чувствителни американците в това отношение. В стратегически план, и по традиция Американците винаги са поставяли взаимоотношенията си други страни в зависимост и от възможностите за използването на съответната държава във военен аспект. Да безспорно на фона на последните събития в Сирия, Египет и др. държави от региона, включително и Турция, то на всички е ясно, че към момента Турция не е подходяща страна, която американците биха използвали за плацдарм за нанасяне на евентуален ракетен срещу Сирия. Като такъв плацдарм в момента американците виждат България. Да, колкото да е жалко, е факт. С Президента-палячо и проамериканския кръг около него. Каква алтернатива се налага от Президента чрез протестиращите? Служебен кабинет, експертен кабинет. А това означава на практика Президентска република без самостоятелна парламентарна власт, без самостоятелна съдебна власт и единствено само властта на Президента, тоест на проамериканско настроените групи. Това е факт. Евентуална оставка на Премиера Орешарски, ще хвърли страната в ръцете на малка група проамерикански настроени олигарси, които в рамките на 3 до 5 години ще изчерпят всички налични ресурси на страната, на безценица, а след това ще ни хвърлят във хватката на гражданска война или локален етнически конфликт. Каква е алтернативата? Ако Правителството на Орешарски се задържи на власт, а на цял свят е известно, че това Правителство на България е проруско и подкрепя запазването и възстановяването на българоруските религиозни, културни и икономически връзки. Та ако това Правителство се задържи на власт, то на практика страната ще е с отворени старинови традиционни пазари в Русия, Монголия, Китай и Индия. Само с Русия един евентуален очакван стокообмен би могъл да се реализира в рамките на около 12 до 18 милиарда годишно на първо време. Това в действителност би означавало пълно развитие на селскостопанското производство, енергийната промишленост и естествено строителство и не на последно място култура и туризъм. Да, олигархичните кръгове около Президента-палячо с Амбициите на Хитлер, и той самият, озлобен, че природата не го е дарила с необходимия външен вид, визия и харизма за президент, с ниското си и извратено мислене е готов да хвърли страната ни в безсмислието на братоубийствената гражданска и етническа война. Бойко Борисов естествено е друг олигархичен кръг, представляващ цялата организирана престъпност в България. Евентуалното му завръщане на власт, ще мобилизира онази част от Българите, които озверели и изгладнели ще тръгнат на гражданска война само и единствено за едната чест.  Основен противник, биха им се оказали при изненада всички тези днешни псевдодемкрати и набедени "революционери". Приеманите за елитни културни дейци, като Слабаков, бившите политици като Костов и Михайлова, Едвин Сугарев,  Фидосова, журналисти и телевизионни водещи ще са първите жертви на един такъв евентуален граждански конфликт. Извратено е дори самото желание на Борисов и Цветанов да искат да се върнат на власт, ясно съзнавайки тези последствия. Кабинета на Орешарски работи, Народното събрание работи, Съдебната власт работи, Главният прокурор работи.... всички в момента работят и за първи път от 23 години насам някой мисли за Държавата и за българите, за националния интерес и сигурността на всеки един гражданин поотделно. Само за един месец ние сме свидетели на наченки на въстановяването на Държавността в лицето на Прокуратура и съдебна власт. Наченки на въстановяването на Държавността и защита на националния интерес, при това законово. Вкарването на законовата рамка поставя в по трудна ситуация всеки друг олигархичен кръг в бъдеще, който би се опитал да разграбва или преразпределя страната ни и нейните ресурси. Ако погледнем само с едно оченце какво прави Правителството, какви закони вкарва и приема Народното събрание. Закони изцяло в българска полза и защита на българските национални интереси и интереса на всеки българин. Защо бързат в последните дни "протестиращите" ? Защо се активираха и вадят ново лице след ново лице? Защо искат на всяка цена да свалят кабинета. Без да ги интересуват последствията. Ами отговора се крие тук в интернет. Правителството подготвя в бързс план закона с който да се забрани да се сключват обществени поръчки с оффшорни компании. Прекрасно. Но познайте кой понася основната загуба. Американски интереси. И двата големи теца, и зелената енергия в дъното са оффшорки. Хиляди сделки, ще отпаднат от само себе си в следствие на този закон. И ние България ще се превърнем в първата страна приложила в закона си европейската директива.  Вярно е че това не се харесва на повечето олигарси, и те се вдигнаха на война с Кабинета и БСП. В българската война се намесиха и европейските лидери, защото тя може да се окаже показател за цяла Европа. Франция и Германия подкрепиха всячески Борисов и Проамериканските интереси в борбата им за компрометиране на Станишев, само и единствено, защото искаха бъдещия Председател на ПЕС да е германец или французин. Националните предатели и кръгът около екс Президента Първанов подеха глобална кампания срещу Станишев, само и единствено да бъде провалено избирането му за председател на ПЕС при следващите избори догодина. Така поради егото на един остарял и износен човек като Екс Президента Първанов и глутница весели плесени от БСП един национален интерес беше проигран. Кои бяха в този кръг, който се изплю на националния интерес в интерес на собствени егоистични и олигархични обвързаности. Ами напишете името на Станишев в гугъл и всичките изказвания и статии срещу него ще ви излязат на екран. Авторите могат спокойно да се впишат на Стената на Срама и Позора за България наред с името на Поп Кръстю и проф. Цанков. Представете си до къде стигна обществената заблуда и некомпетентност, щом дори Стефан Данаилов, Румен Петков и Нешка Робева, бяха употребени като инструменти за проваляне на българския интерес с участие в Анти Сатнишев кампаниите. Разбира се малко беше необходимо да се замисли човек, ами защо Англия не се намесва в кампанията за очерняне на Станишев? Ами просто Англия няма претенции към председателството на ПЕС. Да, много от олигарсите в България са свързани с висшите кръгове на властта в БСП, и по точно с целия кръг от лица и физиономии познати ни от голямото разграбване в периода 1990 до 2005. Те приемаха, разбира се, предшественика на Станишев за големия шеф. Те гледаха на Станишев като на поредната жертва, докато някой не се изправи в очите им и не ги нарече "Циркаджии". пред лицето на цялата нация!

EN Text:

July 14, 2013 Sunday

Is why accept entirely cabinet "Oresharsky"?

I support the Cabinet "Oresharsky" in its entirety, because I am convinced that this is the right government for Bulgaria. My opinion is not formed by political bias, but because I believe that the Government Oresharsky will be good for the business environment both domestically and internationally, which is in the best interests of the people of Bulgaria and the European Union. / but because I am convinced by professional possibilities and interests.

There are several main factors for the assessment of the Cabinet. The situation imposed on Bulgaria is as follows: Bulgaria became a country-rocket-launching pad or bridgehead for the protection of the American interests. Why do I think so? It is natural that at the moment everything is done on an  American model, and this brings the conclusion that behind the protests in Bulgaria, stand the American interests of the investors, who hold the mining concessions for gold which they buy, renewable energy and the two large water-driven electric-generating stations in the country. They have created themselves a model for robbing and draining our country and it would be a great fallacy if someone thinks that the Americans are interested in how the Bulgarian lives, does he have a pension, can he feed himself.  Entirely, both the behaviour and the attitude of the Americans towards us the Bulgarians, is to look upon us as domestic animals, yes a little more exotic, but nevertheless domestic animals, that can be used for sex entertainment, cheap labour and as fire-handling tongs. Their land, in other words our Bulgaria, is not theirs, but the property of the U.S. state. The  Bulgarians are slaves and they have no right of ownership and opinion as to their fate. No right of ownership to their airspace, no right of ownership to their coast line, and so on. Recall the bold development of South Park by the Americans in order to build their embassy. Certainly, the evidence of this attitude by the Americans towards the Bulgarians, is well known. Besides this, at the moment the Americans are doing everything possible not to allow a new warming of relations between Bulgaria and Russia, as in national, cultural, commercial, technological and social regard, but also in geo-strategic regard. Americans are very sensitive in this regard. In a strategic plan, and traditionally,  Americans have always placed their relationship with other countries in dependance also of the ability to use that county in a military aspect. Yes without doubt against the background of the latest events in Syria, Egypt and other countries in the region, including Turkey, it is clear to everyone, that currently Turkey is not an appropriate country, which America could use as a rocket-launching pad for a possible missile strike against Syria. As such an area, Americans see Bulgaria. Yes, whatever the pity, it is a fact. With the President-clown and the pro-American circle around him. What alternative is the President aiming for through the protesters? A cabinet of professionals, a cabinet of experts. And in practice this means a presidential republic without an independent parliamentary power, without an independent Judiciary and only the authority of the President, in other  words, of the pro-American groups. This is a fact. Eventual resignation of the Prime Minister Oresharski, will throw the country into the hands of a small group of pro-American oligarchs, who within 3 to 5 years will exhaust all of the country's available resources, on the cheap, and will then throw us in the grip of civil war or local ethnic conflict. What is the alternative? If the Oresharsky government holds on to power, and the whole world is aware that this Government of Bulgaria is pro-Russian and supports the preservation and restoration of Bulgarian-Russian religious, cultural and economic ties. So if this government holds on to power, the country will have access to traditional markets in Russia, Mongolia, China and India. The volume of trade with Russia alone, could realize around 12 to 18 billion per year in the first instance. In actuality this would mean the wholesome development of agricultural production, the energy industry and naturally Construction and not least culture and tourism. Yes, the oligarchic circles around the President-clown with the Ambitions of Hitler, and he himself, embittered that nature has not endowed him with the necessary physical appearance, vision and charisma for a president, with his low and depraved thinking is ready to throw our country into the senselessness of a brother-killing civil and ethnic war. Boyko Borisov is naturally another oligarchic circle, representing all of the organized crime in Bulgaria. His eventual return to power, will mobilize the part of the Bulgarians, who savage and starving will go to civil war for the one and only reason, for the honour. A main opponent may suprisingly prove to be all of these today's  pseudodemocrats and alleged "revolutionaries." Accepted as elite cultural figures, like Slabakov, former politicians like Kostov and Mikhailova, Edwin Sougarev, Fidossova, journalists and TV presenters will be the first victims of such an eventual civil conflict. Perverse is even the desire of Borisov and Tsvetanov to want to return to power, clearly realizing  these consequences. The Cabinet Oresharsky is working, the National Assembly is working, the Judicial system is working, the Prosecutor General is working…. everybody is working now and for the first time in 23 years there is someone thinking about the country and about Bulgarians, about the national interest and the security of every single citizen individually. In just one month, we are witness to the beginnings of the restoration of Statehood in the form of the Prosecution and the Judiciary. The beginnings of the restoration of Statehood and protection of the national interest, and it is legal. The introduction of the legal framework restricts every other oligarchic circle in the future, that would try to rob or redistribute our country and its resources. If we only take a peep with just one eye at what the Government is doing, what laws are being introduced and adopted by the National Assembly. Laws entirely for Bulgarian benefit and for the protection of the Bulgarian national interests and the interests of every Bulgarian. Why are the "protesters" rushing in the last days? Why have they mobilized and draw new faces all the time? Why do they want at all costs to bring down the cabinet. Without being   interested in the consequences. Well the answer lies here on the Internet. The government is fast-tracking a law which will prohibit entering into contracts for services with offshore companies. Wonderful. But guess who bears the main loss. American interests. Both large water-driven electric-generating stations and the renewable energy are ultimately offshore interests. Thousands of transactions, will be rendered invalid as a result of this law. And we, Bulgaria, will become the first country to have adopted the European Directive into its legal system.  It is true that this is not liked by most oligarchs, and they took up war with the Cabinet and BSP. The Eurpoean leaders intervened in the Bulgarian war,  because it may become an indicator for the whole of Europe. France and Germany supported Borisov and pro-American interests in every way in their struggle to compromise Stanishev, only because, they wanted the future President of the European Commission to be German or a Frenchman. The national traitors and the circle around the ex President Parvanov launched a global campaign against Stanishev, only and solely so as to ruin his election as President of the European Commission at elections next year. So because of the ego of an old and worn-out man like Ex President Parvanov and a pack cheerful fungi from BSP, one national interest was gambled away. Who were in this circle, which spat in the face of national interest for the sake of its own selfish and oligarchic ties. Well write the name of Stanishev in google and all statements and articles against him will come to the screen. The authors can easily inscribe themselves on the Wall of Shame and Disgrace for Bulgaria alongside the name of Priest Krustyu and Professor Tsankov. Imagine, how far-gone public deception and incompetence was, when even Stefan Danailov, Rumen Petkov and Neshka Robeva, were used as instruments to disrupt Bulgarian interest by participating in the Anti- Stanishev campaigns. Of course only a little was needed to understand why England did not interfere in the campaign to denigrate Stanishev? It is simply    because England has no aspirations to the Presidency of the European Commission. Yes, many of the oligarchs in Bulgaria are connected to the highest circles of power in BSP, and more precisely with the entire circle of faces and persons known to us from the big ransacking in the period of 1990 to 2005. They regarded of course, the predecessor of Stanishev as the big boss. They saw Stanishev, as the next victim in a long succession, until somebody rose up and looked into their eyes and called them "Circus baffoons". in front of the face of the whole nation!


Posted by Janko Haralambev at 20:26 

Няма коментари:

Публикуване на коментар